المقررات الدراسيه

قائمة مقررات البرنامج

  • المقررات الأساسية للمرحلة الأولى

Course code

Course title

Prerequisite

Lect. Credit

Pract

Total credit  hours

 MMIP- ANAT 101

Anatomy& embryology(1)

 

2

0.5

2.5

MMIP-  PHYS102

Physiology(1)

 

5

1

6

MMIP- HIST 103

Histology(1)

 

3

1

4

 MMIP- BIO104

Biochemistry(1)

 

2

1

3

MMIP- CBL 106

Community Based Learning  1

 

 

1

1

MMIP- ANAT107

Anatomy& embryology 2

MMIP- ANAT101

3.5

2.5

6

MMIP- PHYS108

Physiology 2

MMIP- PHYS102

3

0.5

3.5

 MMIP- HIST 109

Histology 2

MMIP- HIST103

2

1

3

MMIP-  BIO110

Biochemistry 2

MMIP- BIO104

3

1

4

MMIP-  COM 111

Community 1

 

1.5

0.5

2

MMIP-CBL 112

Community Based Learning 2 

 

 

1

1

MMIP-ANAT201

Anatomy 3

MMIP- ANAT101

4

2

 

 

 

.5

6.5

MMIP- PHYS202

Physiology 3

MMIP- PHYS102

5

1

6

MMIP- HIST 203

Histology 3

MMIP- HIST103

2

1

3

MMIP-  BIO204

Biochemistry 3

MMIP- BIO104

2

0.5

2.5

MMIP-  PB 205

Psychology & Behavioral sciences

 

2

 

2

MMIP- CBL 206

Community Based Learning  3

 

 

1

1

MMIP-ANAT207

Anatomy 4

MMIP- ANAT101

5

3

8

MMIP- PHYS208

Physiology 4

MMIP- PHYS102

5

1

6

MMIP-  HIST 209

Histology 4

MMIP- HIST103

1.5

0.5

2

MMIP-  BIO210

Biochemistry 4

MMIP- BIO104

3

1

4

MMIP- CBL 211

Community Based Learning  4

 

 

1

1

MMIP-PATH301

Pathology 1

 

4

2

6

MMIP- MICR 302

Microbiology 1

 

3

1

4

MMIP- PARA303

Parasitology 1

 

2

1

3

MMIP- CBL  304

Community Based Learning 5

 

 

1

1

MMIP-PHAR 305

Pharmacology 1

 

2

1

3

MMIP- MICR 306

Microbiology 2

MMIP- MICR302

3

1

4

MMIP-PARA 307

Parasitology 2

 

2

1

3

MMIP- COM 308

Community 2

 

4

1

5

MMIP- CBL 309

Community Based Learning 6

 

 

1

1

             

متطلبات الجامعة/ الكلية:

 

Courses for University/ faculty requirements (6 credit hours)

Course code

Course title

Credit hours

Lect.

Pract.

Total

MMIP- UN 01

Computer

 

2

2

MMIP- UN 02

Human rights

2

 

2

MMIP- EN 105

English

2

 

2

 

المقررات الإختيارية للمرحلة الأولى

Elective courses

Group

Course

code

Course title

Credit hours

Lect.

Pract.

Total

Group A

MMIP-E01

Professional development 1: communication& presentation skills

0.5

0.5

1

MMIP-E 02

Quality& managerial and administrative skills

0.5

0.5

1

MMIP-E 03

Basics of medical research

1

 

1

MMIP-E04

Perspectives and history of Medicine

1

 

1

 

المقررات الأساسية للمرحلة الثانية

Second stage essential courses

Course code

Course title

Prerequisite

Credit hours

 

Lect.

Pract.

Total

 

MMIP-  OPHT 401

ophthalmology

 

5

3

8

MMIP- ENT402

Otorhinolaryngology

 

4

2

6

 FAML 403

Family medicine 1

 

1.5

1.5

3

MMIP- TOX404

Toxicology

 

2

1

3

MMIP-PATH405

Pathology 2

MMIP- PATH 301

0.5

0.5

1

MMIP- PHAR 406

Pharmacology 2

MMIP- PHAR 305

0.5

0.5

1

MMIP-  FORE 407

Forensic

 

2

1

3

MMIP- COM 408

Community 3

 

3

1

4

MMIP- INTM 409

Medicine I

 

2.5

1.5

4

MMIP- SURG 410

Surgery I

 

2

2

4

MMIP- PATH 411

Pathology 3

MMIP- PATH 301

0.5

0.5

1

MMIP-  PHAR 412

Pharmacology 3

MMIP- PHAR 305

0.5

0.5

1

MMIP- FAML 413

Family medicine 2

MMIP- FAML 403

0.5

0.5

1

MMIP-  GYN 501

Gynecology

 

4.5

3.5

8

MMIP- INTM 502

Medicine II

MMIP- INTM 409

3

3

6

MMIP- SURG 503

Surgery II

MMIP- SURG 410

1.5

2.5

4

MMIP-  PATH 504

Pathology 4

MMIP- PATH 301

1

0.5

1.5

MMIP-  PHAR 505

Pharma 4

MMIP- PHAR 305

1

0.5

1.5

MMIP- FAML 506

Family 3

MMIP- FAML 403

1

1

2

MMIP-  OBS 507

Obstetrics

 

4

3

7

MMIP -INTM 508

Medicine III

MMIP- INTM 409

3.5

2.5

6

MMIP- SURG 509

Surgery III

MMIP- SURG 410

2

3

5

MMIP-  PATH 510

Pathology 5

MMIP- PATH 301

1

0.5

1.5

MMIP-  PHAR 511

Pharmacology 5

MMIP- PHAR 305

1

0.5

1.5

MMIP- FAML 512

Family 4

MMIP- FAML 403

0.5

0.5

1

MMIP-  PEDI 601

Pediatrics 1

 

4

3

7

MMIP- INTM 602

Medicine IV

MMIP- INTM 409

2

2

4

MMIP- SURG 903

Surgery IV

MMIP- SURG 410

2

2

4

MMIP- PATH 604

Pathology 6

MMIP- PATH 301

0.5

0.5

1

MMIP-  PHAR 605

Pharma 6

MMIP- PHAR 305

0.5

0.5

1

MMIP- FAML 606

Family 5

MMIP- FAML 403

1

0.5

1.5

MMIP- PED607I

Pediatrics 2

 

3

3

6

MMIP- INTM 608

Medicine V

MMIP- INTM 409

3

2

5

MMIP SURG 609

Surgery V

MMIP- SURG 410

2.5

3

5.5

MMIP-  PATH 610

Pathology 7

MMIP- PATH 301

1

0.5

1.5

MMIP- PHAR 611

Pharma 7

MMIP- PHAR 305

2.5

0.5

3

MMIP-  FAML 612

Family 6

MMIP- FAML 403

0.5

0.5

1

                 

 

المقررات الإختيارية للمرحلة الثانية

Elective courses

Group

Course

code

Course title

Credit hours

Lect.

Pract/clinical.

total

Group B

MMIP-E 11

Infection control and patient safety

0.5

0.5

1

MMIP-E 12

Evidence based medicine

 

1

 

1

MMIP-E 13

Ethics& legal issues in medical practice

1

 

1

MMIP-E14

Emergencies in Medicine

 

1

1

 

 Top